3.5 Moviments cinematogràfics

a) Lectures obligatòries:

PPT IOC (Institut Obert de Catalunya): Moviments cinematogràfics. Enllaç: IOC Moviments cinematogràfics

SÁNCHEZ, J.L. Estéticas y movimientos de la historia del cine II (Universidad Complutense). Enllaç aquí.

b) Visionat opcional (Vídeos Filmoteca de Catalunya):