Presentació Matèria CADV

Benvingudes i benvinguts a l’assignatura de Cultura Audiovisual.

A partir del següent resum d’un text relacionat amb la matèria extret de “Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat” comprendreu millor el sentit i objectius d’aquesta.

Cultura Audiovisual

Cultura audiovisual és una matèria de modalitat d’arts, obligatòria pel Batxillerat artístic i optativa per altres Batxillerats. Aquesta és subdivideix en 2 cursos, Cultura audiovisual I i II (1r i 2n de Batxillerat).

Entenem per cultura audiovisual el conjunt de representacions audiovisuals creades i produïdes pels éssers humans amb finalitats estètiques, simbòliques o ideològiques. L’enriquiment de la capacitat de l’alumnat d’observar, analitzar, relacionar i comprendre la diversitat d’elements i fenòmens que constitueixen la cultura audiovisual és un dels objectius prioritaris d ela matèria, així com la formació de ciutadans i ciutadanes competents, reflexius, participatius i selectius respecte de la realitat audiovisual que els envolta.

L’alumnat no ha de limitar-se ha se run receptor passiu, sinó que had’adquirir progressivament la capacitat d’apreciar les creacions audiovisuals, esdevenir productor, comunicador actiu, emissor i consumidor crític.

Es potenciaran tots aquells coneixements integradors basats en un aprenentatge essencialment procedimental, proporcionant a l’alumnat les eines necessàries amb les quals interaccionar dins el marc d’una cultura audiovisual, dinàmica i en evolució constant.

En la matèria troben cabuda els interessos d’alumnes que vulguin experimentar creativament, individualment i en grup, amb els diferents llenguatges i tecnologies audiovisuals; independentment dels estudis que vulguin cursar en un futur. Aquesta és una plataforma ideal en la qual es desenvolupen continguts transversals de valors i actituds.

En aquesta matèria l’alumnat reprèn el bagatge adquirit anteriorment, sobretot en les arts plàstiques, les ciències socials i la tecnologia, i aprofundeix de manera més conceptual i especialitzada en l’anàlisi, interpretació, expressió i comunicació amb les diferents variants del llenguatge tecnològic de la imatge, tant visual com audiovisual, per tal d’incrementar les seves aptituds creatives, emocionals, crítiques, comunicatives i d’alfabetització visual i audiovisual.

Competències específiques de la matèria

  • Competència comunicativa visual i audiovisual.
  • Competència en la sensibilitat estètica.
  • Competència en la creativitat artística.
  • Competència cultural artística.
  • Competència en recerca.
  • Competència en tractament de la informació.
  • Competència personal i interpersonal.

Pel seu caràcter integrador i pluridisciplinari, la matèria esdevé un marc idoni per dotar l’alumnat dels recursos bàsics per assolir les competències generals del batxillerat. La gran quantitat de productes visuals i audiovisuals de la nostra cultura i d’altres fa que la matèria de cultura audiovisual esdevingui força interdisciplinària i transversal, tant pel que fa als resultats procedimentals emprats per altres matèries com pel que fa a la recerca i gestió de continguts amb criteri propi i esperit crític.

Els diferents continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) s’integren en les activitats, i es vehiculen per mitjà d’explicacions i aportacions teòriques en iniciar les activitats, amb comentaris durant el procés de treball i amb l’anàlisi i la
reflexió sobre els resultats individuals i col·lectius obtinguts. Les activitats d’ensenyament i aprenentatge són variades (observació i registre, anàlisi i síntesi, treballs per projectes, etc.), així com la durada i les maneres de treballar (individualment, en grups reduïts o col·lectivament).

Objectius

1. Conèixer els orígens i fonaments històrics de les tecnologies fotogràfica i audiovisual, i de les seves interrelacions, evolució i influència en el context cultural, social, artístic i comunicatiu.

2. Reconèixer i emprar amb propietat els codis específics del llenguatge visual i audiovisual, especialment els del llenguatge cinematogràfic, televisiu i multimèdia.

3. Conèixer i analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels mitjans de comunicació, per tal d’interpretar els productes visuals i audiovisuals.

4. Produir imatges tecnològiques fixes i mòbils amb correcció tècnica i expressiva, emprant tecnologia fotogràfica analògica i digital, videogràfica i altres tecnologies a l’abast.

5. Realitzar missatges visuals i audiovisuals de diferent naturalesa i suport (fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.), dins l’àmbit de la ficció i la no ficció amb els mitjans tecnològics a l’abast.

6. Cercar alternatives tecnològiques adequades a determinades situacions comunicatives per a la producció de missatges visuals o audiovisuals i apreciar les diverses tecnologies de captació i generació d’imatges, com un mitjà adequat per a l’autoexpressió, la creació artística i la comunicació d’idees.

7. Valorar la importància dels missatges visuals i audiovisuals dels mitjans de comunicació de massa en la societat actual i mostrar una actitud crítica, especialment envers els productes estereotipats, tant des del punt de vista de la persona emissora-creadora com de la receptora-consumidora.

8. Mostrar interès per les obres de creació realitzades o enregistrades amb mitjans tecnològics i descriure-les correctament emprant la terminologia específica.

9. Aplicar coneixements de producció d’imatges tecnològiques en la realització de projectes, desenvolupant diferents dinàmiques de treball individual i en grup, de manera activa, planificada i responsable.

10. Comportar-se de manera responsable a l’aula i als espais específics, fent un ús adequat dels materials, estris i maquinari i mantenint en bones condicions les instal·lacions i els espais.