Índex Continguts

CULTURA AUDIOVISUAL

1r i 2n de Batxillerat.

INS MONT PERDUT. Curs 2019-20

U1. Imatge i significat

1.1   La importància de la comunicació audiovisual en la societat. (Article).

1.2   Els mitjans de comunicació de masses i la societat (Article i vídeo).

1.3   El pensament i la sintaxi visual i audiovisual. Elements relatius a la percepció: sensació i memòria visual (Article).

1.4   Tipologies, característiques i funcions de la imatge. Distinció entre imatge natural, imatge creada i imatge enregistrada (PPT).

1.5   Components expressius i comunicatius de la imatge. Lectura denotativa i connotativa de les imatges. Definició d’icona, símbol i signe. Capacitats narratives (PPT).

 • Pràctica 0 (individual): Comunicar amb imatges. Anàlisi Introducció Blue Velvet (David Lynch)
 • Pràctica 1 (individual): Anàlisi d’una imatge (Pintura).

U2. La imatge fixa

2.1   Principals etapes de la història de la fotografia i de la imatge audiovisual: els pioners, la cromatografia, el pictorialisme i la fotografia directa. De les activitats precinematogràfiques al cinema pioner. Les avantguardes artístiques (Article).

2.2   Composició de la imatge fixa. Capacitats expressives i narratives. Elements bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial, gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic (PPT).

2.3   La il·luminació (PPT i vídeos).

2.4   La càmera fotogràfica (PPT).

2.5   Programa GIMP (PPT).

 • Pràctica 2A (grups 2-3): Direcció de fotografia: Imitació del fotograma d’una pel·lícula.
 • Pràctica 2B (grups 2): La bellesa de la imatge: Zhang Yimou.
 • Control trimestral Unitats 1 i 2. 

U3. La imatge en moviment

3.1   Guió audiovisual: idea, story line, sinopsi, argument, tractament, escaleta, programa Celtx (PPT).

3.2   Realització. Elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència (PPT i Vídeo).

3.3   El muntatge audiovisual. La continuïtat temporal i espacial (Article).

3.4   Les noves possibilitats tècniques i estètiques de la imatge audiovisual: videoclips, videoart, animació, imatge digital i videojocs (PPT).

3.5   Fonaments tecnològics de la imatge audiovisual: la càmera de vídeo digital i l’edició no lineal. Sistemes i equips de captura, registre i edició d’imatges (PPT).

3.6   Programa AVID Composer.

 • Pràctica 3A (grups 4): Elaboració story line, sinopsi i argument d’un curtmetratge.
 • Pràctica 3B (grups 4): Vídeo clip Carnestoltes.

U4. Integració so-imatge en la creació audiovisual

4.1   Evolució de la integració del so en la imatge: del cinema mut al sonor, l’slapstick (Article).

4.2   Banda Sonora. Funció expressiva del so: els diàlegs, la veu en off, els efectes. Adequació de la música i el so a les intencions expressives i comunicatives (PPT i Vídeos).

4.3   Gravació i difusió del so i la música. Tipus essencials de microfonia. Sistemes de gravació i difusió musical: monofònics, estereofònics, Dolby Surround, MP3, entre d’altres (PPT).

4.4   Postproducció i creació d’imatges digitals (PPT i Vídeos).

 • Pràctica 4A (grups 3): Edició i integració del so en l’escena d’una pel·lícula.
 • Pràctica 4B (individual o 2): Lectura “La Llavor immortal”. L’Odissea.

U5. Producció audiovisual i multimèdia

5.1   Evolució de la producció en la indústria cinematogràfica, videogràfica i televisiva (Article).

5.2   La Preproducció d’una obra audiovisual (PPT).

5.3   Organigrames i funcions professionals en la producció audiovisual i multimèdia (PPT).

5.4   El procés de producció, edició i postproducció de productes multimèdia (PPT).

5.5   Els efectes especials. Programari especialitzat.

 • Pràctica 5A (grups 2): Lectura “La llavor immortal”.Gaudir i aprendre amb la Llavor Immortal.
 • Pràctica 5B (grups de 4): Escaleta i Guió literari d’un curtmetratge.
 • Control trimestral Unitats 3, 4 i 5

U6. Els mitjans de comunicació audiovisual

6.1   Els mitjans de comunicació. Els mitjans com a servei públic. Llibertat d’expressió i drets individuals de l’espectador (Vídeo).

6.2   La dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promouen situacions de discriminació i exclusió (Article).

6.3   Característiques expressives de televisió i ràdio: gèneres, formats de programes, la televisió i la ràdio del futur, la televisió i la ràdio interactiva (Article).

6.4   Audiències i programació: obtenció de dades, elaboració d’estadístiques i transcendència en la producció (Article).

6.5   Els mitjans de comunicació audiovisuals de lliure accés: Internet i socialització de la informació, comunicació i creació. Usos responsables (PPT).

6.6   Identificació i descripció de les diferents sortides professionals relacionades amb la fotografia (fotografia artística, fotoperiodisme, edició fotogràfica, etc.) i amb els mitjans audiovisuals (direcció, realització, postproducció, etc.) (PPT).

 • Pràctica 6A (grups de 4): Guió tècnic i Storyboard d’un curtmetratge.
 • Pràctica 6C (grups de 2): Anàlisi fílmic: Groundhog day.
 • Pràctica 6B (grups de 4): Reportatge Sant Jordi.
 • Simulacre 1 Prova Selectivitat (2n Batx.)

U7. La publicitat

7.1   Evolució de la imatge publicitària (Article).

7.2   Característiques de la imatge i del missatge publicitari: funció informativa, comunicativa i estètica. Emotivitat, seducció, composició, estructura i objectius (Article).

7.3   Identificació de les noves possibilitats tècniques i estètiques de la imatge audiovisual aplicades a la publicitat (Article).

7.4   Formes d’inserció de la publicitat: l’espot, el patrocini, la publicitat encoberta, la publicitat subliminar i xarxes socials. (Article).

7.5   Anàlisi de productes publicitaris (Vídeos).

 • Pràctica 7A (Voluntària per pujar nota) (grups de 4): Rodatge i muntatge d’un curtmetratge.
 • Pràctica 7B (Voluntària per pujar nota) (grups de 4): Nova Vlna, escola de Barcelona, Neorealisme italià i cinema hongarès.
 • Control trimestral Unitats 6 i 7.
 • Prova final.
 • Simulacre 2 Control Selectivitat (2n Batx.)