4.2 Recursos teòrics II U4

RECURSOS TEÒRICS II U4:

INTEGRACIÓ SO-IMATGE EN LA CREACIÓ AUDIOVISUAL

1. Obligatori de lectura i estudi:

ARAGÚ, M.C.; HARO, F.M.: Las bandas sonoras a lo largo de la historia del cine. Enllaç PDF aquí.

2. Lectura optativa/voluntària d’ampliació.

MARTÍN, O: Análisis de los recursos sonoros en películas de Hitchcock: Psicosis (1960) y Frenesí (1972) (Treball final de màster en Postproducció digital; Universitat Politècnica de València, 2015). Enllaç PDF aquí.

(Nota: Els PDF inclosos en aquesta web i que pertanyen a obres alienes, són obres totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, pràctica, comentari o judici crític. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació. No es permet la seva redistribució per a qualsevol altre mitjà.)

ACTIVITAT III: Llegeix l’article de “las bandas sonoras a lo largo de la historia del cine” i respon a les següents preguntes. Envia un document al professor amb les respostes.

  1. En quina dècada va donar-se a Hollywood el que es coneix com a “boom del cinema musical”? A partir del que has llegit, explica amb les teves paraules què entens per “cinema musical”.
  2. Quin gènere cinematogràfic posa de moda la música a la dècada dels 60? Quins compositors en són un exemple?
  3. Posa exemples concrets que es citen en l’article de com s’ha beneficiat el cinema de la incorporació de la música.
  4. Per què per a molts el cinema és un art total?
  5. Fes una petita recerca i digues quins són a parer teu els 5 compositors de bandes sonores més reconeguts en l’actualitat.

ACTIVITAT IV: A partir de tot el que has llegit en aquesta unitat, realitza un anàlisi de la banda sonora d’UNA de les 2 escenes següents (es recomana llegir els aclariments que trobareu sota les escenes). Hauràs d’atendre als 4 elements que formen part d’una banda sonora: sons, diàlegs, silencis i música. (Mínim una pàgina, màxim dues) Recomanació: ateneu molt a què escolteu i quan ho escolteu.

A continuació les escenes que seran objecte d’anàlisi, recordeu que n’heu de triar UNA (les escenes incloses en aquesta Web i que pertanyen a obres alienes, són de pel·lícules totes elles ja distribuïdes i emeses per diferents mitjans i suports. La seva inclusió es realitza a títol de cita per a l’anàlisi, pràctica, comentari o judici crític de l’obra en qüestió. Aquest “ús” només es realitza amb finalitats docents o d’investigació):

Escena SEVEN (David Fincher, 1995)

Escena de Dunkirk (Dunkerque) (Christopher Nolan, 2017)

ACLARIMENTS:

Qualsevol element d’una banda sonora pot aportar en diferents aspectes: els elements rítmics d’una música, un so o un diàleg poden atorgar/contagiar més o menys ritme a l’escena; poden crear un efecte de suspens o relaxament; completar el fora de camp, és a dir, explicar-nos allò que no apareix en l’enquadrament; complementar als personatges, o donar-nos pistes de qui arribarà de seguida; emocionar, impactar, sorprendre, complementant o subratllant així el que ja “per se” ofereixen les imatges. Fins i tot un silenci, pot explicar molt bé què pensa o sent un personatge.

  • Un so pot ser realista/natural o artificial. Natural seria per exemple la pluja o el vent, realista un cop de porta i artificial un so metàl.lic que complementa la caracterització d’un robot. Poden predominar els sons greus o els aguts; fins i tot podem trobar-hi sons abstractes. És recomanable fer un llistat de tots els sons de l’escena i veure quin tipus predomina. Per exemple: segon 00:15 petjades; segon 00:45 entra peça musical; 1:05 trons; etc
  • La música i els sons poden ajudar-nos en qüestions de puntuació (gramàtica audiovisual). Per exemple, l’aparició o desaparició d’una música (o so) ens pot ajudar a dividir l’escena en 3 parts i col·laborar així a que l’espectador percebi cert ordre en l’estructura interna d’aquesta (en les escenes proposades es veu molt clarament); o atorgar continuïtat entre escenes… Recordeu especificar si la música és diegètica o extradiegètica; si és objectiva, subjectiva; autor, banda sonora original o no, instrumental o amb lletra, etc No en totes les pel·lícules la part musical es compon expressament pensant en l’argument i les imatges, però poden incloure’s peces que ens evoquen sentiments que volem suscitar en l’espectador o que presenten algun paral·lelisme amb les emocions dels personatges. En molts casos la part musical de la banda sonora està feta a partir d’adaptacions de temes ja coneguts, però en molts altres es compon expressament pel film, o existeix una barreja de temes originals i d’altres adaptats. Esbrineu/investigueu quin és el cas de cada escena.
  • El silenci pot reforçar aspectes de la puntuació; subratllar la frase anterior; deixar a l’espectador un moment de reflexió; o subratllar els dubtes o pors del personatge…,etc.
  • Ateneu a la presència o absència de diàlegs; la importància d’aquests en comparació amb sons i música; si hi ha veu en off o no; si els sons o la música els substitueixen; què aporten a l’escena, etc.